PHÒNG Khảo thí và kiểm định CHẤT LƯỢNG

I. CƠ CẤU, TỔ CHỨC

1. Chức năng

Tham mưu, giúp và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác khảo thí, kiểm định và đảm bảo chất lượng đào tạo; thanh tra công tác đào tạo trong Trường.

2. Nhiệm vụ

- Nghiên cứu, đề xuất xây dựng, bổ sung, chỉnh sửa, dự thảo các văn bản quy định về quản lý, tổ chức thực hiện công tác thi, kiểm tra đánh giá kết quả người học;

- Đề xuất, tổ chức thực hiện xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung ngân hàng đề thi; quản lý và bảo mật đề thi; nghiên cứu, cải tiến phương pháp thi, kiểm tra đánh giá kết quả người học phù hợp với yêu cầu từng ngành, nghề, trình độ, hình thức đào tạo;

- Triển khai tổ chức các kỳ thi theo đúng kế hoạch và quy định hiện hành;

- Bảo quản, lưu trữ điểm thi và các tài liệu liên quan đến kết quả thi theo quy định;

- Tham mưu xây dựng kế hoạch đánh giá chất lượng đào tạo, chất lượng trường theo tiêu chuẩn, quy định và hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai việc tự đánh giá chất lượng trường; nghiên cứu, đề xuất đăng ký, xây dựng kế hoạch đánh giá ngoài;

- Tổ chức thu thập ý kiến của cán bộ, viên chức, người học và người sử dụng lao động về chất lượng đào tạo của Trường; thường xuyên cập nhật, lưu trữ minh chứng phục vụ công tác kiểm định chất lượng theo quy định;

- Công bố công khai kết quả đánh giá trên website Nhà trường. Đề xuất, lập kế hoạch khắc phục hạn chế, yếu kém về chất lượng đào tạo sau khi công bố kết quả đánh giá;

- Tham mưu xây dựng kế hoạch thanh tra công tác đào tạo hàng năm;

- Tham mưu xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nhà giáo tham gia hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp các cấp.

- Thống kê, báo cáo các mặt công tác liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng;

- Xác nhận khối lượng công tác cho viên chức và người lao động tham gia thực hiện các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng;

- Phối hợp với phòng Tổ chức - Hành chính và các khoa giáo viên đánh giá, xếp loại nhà giáo hàng năm;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu phân công.

II.  CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Ths. Nguyễn Xuân Tiến – Trưởng phòng

2. Ths. Phạm Văn Khiêm – Cán bộ

3. Ths. Lê Đức Đông – Cán bộ 

4. Ths. Lê Thị Hằng - Cán bộ

 

Thông báo

BẬC ĐÀO TẠO

Đơn vị trực thuộc

LIÊN KẾT

Hỗ trợ

Tư vấn tuyển sinh 1
Tư vấn tuyển sinh 2
02923.661804 

0907.084566
Zalo: 0907084566  Facebook: 0907084566  -  

Video