Sứ mạng - MỤC TIÊU

        I. SỨ MẠNG

        Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có chất lượng, nghiên cứu và triển khai các hoạt động khoa học, công nghệ với các lĩnh vực trọng tâm là cơ điện, nông nghiệp và chế biến, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

        II. MỤC TIÊU

        Xây dựng Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ trở thành trường trọng điểm, đào tạo có chất lượng, uy tín của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Đồng bằng sông Cửu Long, đảm bảo cho người học sau khi tốt nghiệp ra trường có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực nghề nghiệp và các kỹ năng mềm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Thông báo

BẬC ĐÀO TẠO

Đơn vị trực thuộc

LIÊN KẾT

Hỗ trợ

Tư vấn tuyển sinh 1
Tư vấn tuyển sinh 2
02923.661804 

0907.084566
Zalo: 0907084566  Facebook: 0907084566  -  

Hiển thị Album Video