ĐẢNG BỘ

Ban Tổ chức Đảng ủy khối cơ quan Dân Chính Đảng Thành phố Cần Thơ phối hợp với Ban Tổ chức Quận ủy Ô Môn đã tổ chức Lễ tiếp nhận và bàn giao sổ danh sách và hồ sơ của 72 đảng viên thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ về trực thuộc Đảng bộ khối cơ quan Dân Chính Đảng Thành phố Cần Thơ.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII); Kế hoạch số 114-KH/QU ngày 15/8/2019 của Quận ủy Ô Môn; Kế hoạch số 38-KH/ĐU ngày 22/8/2019 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ (Khóa II) về việc tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng; Đảng bộ Trường đã tổ chức thành công Đại hội đảng viên Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 vào ngày 11 và 12 tháng 6 năm 2020.

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã bàn và thống nhất ban hành Nghị quyết "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Đây là Nghị quyết cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về lĩnh vực xây dựng Đảng, có ý nghĩa rất quan trọng, được toàn Đảng, toàn dân đặc biệt quan tâm. Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung

Ngày 01/11/2011, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đã ký ban hành Quy định số 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Quy định này thay thế Quy định số 115-QĐ/TW ngày 07/12/2007 của Bộ Chính trị (khoá X). Sau đây là toàn văn của Quy định

Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ trực thuộc Đảng bộ quận Ô Môn theo quyết định số 230-QĐ/QU ngày 31/3/2009 và quyết định số 1353-QĐ/QU ngày 19/6/2020 của Ban Thường vụ Quận ủy Ô Môn về việc chuẩn y kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Đảng bộ Trường có 06 chi bộ trực thuộc, Ban Chấp hành Đảng bộ có 9 đồng chí
Thông báo

BẬC ĐÀO TẠO

Đơn vị trực thuộc

LIÊN KẾT

Hỗ trợ

Tư vấn tuyển sinh 1
Tư vấn tuyển sinh 2
02923.661804 

0907.084566
Zalo: 0907084566  Facebook: 0907084566  -  

Hiển thị Album Video