Trung Tâm Tin Học Ngoại Ngữ

Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam bộ được thành lập theo Quyết định số 33b – QĐ/TCĐCĐ-TCHC, ngày 20 tháng 01 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam bộ. 
Trung tâm là đơn vị trực thuộc Nhà trường có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tin học ứng dụng và ngoại ngữ thực hành theo hình thức vừa học vừa làm, tự học có hướng dẫn, tự học từ xa…với các dịch vụ thuận lợi góp phần nâng cao trình độ, kỹ năng sử dụng tin học, ngoại ngữ cho học sinh, sinh viên và các đối tượng có nhu cầu. 
Nhiệm vụ và quyền hạn của trung tâm ngoại ngữ, tin học: 
1. Tổ chức thực hiện hoạt động đào tạo:
     a) Chương trình ngoại ngữ;
     b) Chương trình tin học ứng dụng;
     c) Chương trình giáo dục thường xuyên ứng dụng công nghệ thông tin- truyền thông;
     d) Các chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học khác đáp ứng nhu cầu của người học. 
2. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển trung tâm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục của cả nước, địa phương và của cơ sở. 
3. Xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu hoạt động của trung tâm.
4. Thực hiện các công việc khác có liên quan đến ngoại ngữ như biên dịch, phiên dịch hoặc liên quan đến tin học như lập trình, cài đặt phần mềm. 
5. Tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ cho các học viên của trung tâm đã hoàn thành chương trình theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
6. Điều tra nhu cầu học tập ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin-truyền thông trên địa bàn, nghiên cứu, tổng kết, rút kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động của trung tâm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin – truyền thông. 
7. Quản lý tài chính, tài sản của trung tâm theo quy định của pháp luật.
8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm Tin học - Ngoại ngữ

 

 

 

   

 

Thông báo

BẬC ĐÀO TẠO

Đơn vị trực thuộc

LIÊN KẾT

Hỗ trợ

Tư vấn tuyển sinh 1
Tư vấn tuyển sinh 2
02923.661804 

0907.084566
Zalo: 0907084566  Facebook: 0907084566  -  

Hiển thị Album Video