PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng

Tham mưu, giúp và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác quản lý học sinh, sinh viên; xây dựng mục tiêu, nội dung, chương trình, kế hoạch quản lý các nhiệm vụ theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Nhiệm vụ

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho học sinh, sinh viên. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nội quy quy chế cho học sinh, sinh viên của trường;

- Tham mưu xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung, dự thảo các văn bản, quy định về công tác học sinh, sinh viên và quản lý ký túc xá;

- Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của học sinh, sinh viên, tham mưu các biện pháp xử lý, giải quyết phù hợp, kịp thời;

- Theo dõi, giúp đỡ học sinh, sinh viên tự học, lao động sản xuất và các hoạt động khác ngoài giờ học;

- Đề xuất và tổ chức công tác giáo viên chủ nhiệm lớp; tổ chức thực hiện việc đánh giá, phân loại kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên;

- Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng học sinh, sinh viên, cán sự lớp, giáo viên chủ nhiệm lớp và Hội đồng kỷ luật học sinh, sinh viên. Tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ đãi ngộ, kiến nghị về khen thưởng học sinh, sinh viên, cán sự lớp, giáo viên chủ nhiệm lớp; kiến nghị về kỷ luật đối với học sinh, sinh viên;

- Quản lý học sinh, sinh viên nội trú; quản lý các trang thiết bị, cơ sở vật chất trong khu ký túc xá học sinh, sinh viên;

- Thống kê, báo cáo các mặt công tác liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng;

- Xác nhận khối lượng công tác cho viên chức và người lao động tham gia thực hiện các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng;

- Phối hợp với phòng Tổ chức - Hành chính và các khoa giáo viên đánh giá, xếp loại nhà giáo hàng năm;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu phân công.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Ths. Lê Thanh Trường - Phó Hiệu trưởng kiêm Trưởng phòng

2. Ths. Trần Văn Kiểu – Phó trưởng phòng

3. Ths. Phạm Văn Hiệp – Cán bộ

4. Ths. Nguyễn Thị Thùy Linh –  Cán bộ

5. Ths. Võ Huỳnh Thảo Nguyên –  Cán bộ

 

Thông báo

BẬC ĐÀO TẠO

LIÊN KẾT

Đơn vị trực thuộc

Hỗ trợ

Tư vấn tuyển sinh 1
Tư vấn tuyển sinh 2
02923.661804 

0907.084566
Zalo: 0907084566  Facebook: 0907084566  -  

Hiển thị Album Video