PHÒNG TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN

I. CHỨC NĂNG,  NHIỆM VỤ

1. Chức năng

Tham mưu, giúp và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính và công tác kế toán nhằm quản lý, giám sát chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính của Trường theo quy định hiện hành.

2. Nhiệm vụ

- Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổ chức thực hiện công tác tài chính, kế toán của Trường;

- Xây dựng kế hoạch tài chính ngắn hạn, trung hạn và dài hạn trong lĩnh vực chi thường xuyên, đầu tư xây dựng cơ bản và các dự án mua sắm trang thiết bị phục vụ các hoạt động của Trường; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch;

- Tham mưu xây dựng, đề xuất chỉnh sửa, bổ sung các văn bản, quy định về thu chi tài chính. Tham mưu xây dựng chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hàng năm của Trường.

- Thực hiện thanh quyết toán các khoản thu, chi theo đúng nguyên tắc quản lý tài chính;

- Kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các hoạt động tài chính tại các đơn vị trực thuộc và các đơn vị liên kết ngoài Trường;

- Thống kê, báo cáo các mặt công tác liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Phòng; quản lý, lưu trữ các hồ sơ, sổ sách, chứng từ về tài chính của Trường;

- Phối hợp với Phòng Quản trị - Thiết bị tổ chức định kỳ kiểm kê, đánh giá tài sản, thiết bị kỹ thuật theo quy định của Nhà nước;

- Phối hợp với Phòng Đào tạo và Phòng Quản trị - Thiết bị quản lý, đôn đốc thực hiện các hợp đồng đào tạo, thuê cơ sở vật chất của Trường;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu phân công.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Ths. Đinh Hậu Phước – Phụ trách phòng

2. CN. Lương Vĩnh Phúc – Phó trưởng phòng

3. CN. Vũ Thị Hồng Minh  – Cán bộ

4. Ths. Lê Bích Thảo – Cán bộ

 

Thông báo

BẬC ĐÀO TẠO

Đơn vị trực thuộc

LIÊN KẾT

Hỗ trợ

Tư vấn tuyển sinh 1
Tư vấn tuyển sinh 2
02923.661804 

0907.084566
Zalo: 0907084566  Facebook: 0907084566  -  

Hiển thị Album Video