PHÒNG TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN

I. CHỨC NĂNG,  NHIỆM VỤ

1. Giúp Hiệu trưởng quản lý công tác tài chính và tài sản của Trường.

2. Lập kế hoạch thu – chi hằng quý, hằng năm của trường; tổ chức, kiểm tra các khoản thu và việc chi tiêu các khoản tiền vốn, sử dụng vật tư, thiết bị, tài sản của Trường.

3. Lập quyết toán hằng năm theo đúng quy định về chế độ kế toán – tài chính và kiểm toán của Nhà nước.

4. Công tác kế toán vật tư và các hoạt động đào tạo kết hợp với lao động sản xuất của Nhà trường.

5. Tham mưu giúp lãnh đạo trong chế độ chi tiêu tài chính; theo dõi và tham gia tổ chức thực hiện các hợp đồng theo đúng quy chế của Trường và các quy định hiện hành của Nhà nước.

6. Tổ chức định kỳ kiểm kê, đánh giá tài sản, thiết bị kỹ thuật theo quy định của Nhà nước.

7. Hướng dẫn thực hiện các chế độ thanh toán và các thủ tục tài chính khác cho cán bộ CVC-GV của trường và các cá nhân, đơn vị tham gia đào tạo, lao động sản xuất, dịch vụ… theo các quy định của thủ tục tài chính hiện hành.

8. Tham gia xây dựng các quy chế của Trường liên quan đến công tác tài chính, quản lý tài sản, chế độ và các chính sách liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ của phòng.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu phân công.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. ThS. Đinh Hậu Phước – Phụ trách phòng

2. CN. Lương Vĩnh Phúc – Phó trưởng phòng

3. CN. Vũ Thị Hồng Minh  – Cán bộ

4. ThS. Lê Bích Thảo – Cán bộ


Thông báo

BẬC ĐÀO TẠO

Đơn vị trực thuộc

LIÊN KẾT

Hỗ trợ

Tư vấn tuyển sinh 1
Tư vấn tuyển sinh 2
02923.661804 

0907.084566
Zalo: 0907084566  Facebook: 0907084566  -  

Hiển thị Album Video