PHÒNG Khoa học và hợp tác Quốc tế

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng

Tham mưu, giúp và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện xây dựng kế hoạch phát triển khoa học công nghệ; triển khai, quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong Trường; xây dựng kế hoạch hợp tác quốc tế; tổ chức, triển khai và giám sát các hoạt động hợp tác quốc tế trong Trường.

2. Nhiệm vụ

- Nghiên cứu, đề xuất nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng khoa học hàng năm của Trường. Đầu mối xúc tiến các đề tài/ dự án khoa học, công nghệ, hội nghị, hội thảo khoa học và sáng kiến liên quan đến các tổ chức, cá nhân bên ngoài Trường;

- Tham mưu xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung, dự thảo các văn bản, quy định về công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế;

- Tổ chức, quản lý các hoạt động khoa học, công nghệ tại Trường; tư vấn chuyển giao, khai thác hiệu quả các đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến của cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên thuộc Trường;

- Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tài liệu, cơ sở vật chất, tổ chức các buổi làm việc, hội thảo, hội nghị về khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế tại Trường;

- Thống kê, báo cáo các mặt công tác liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng;

- Xác nhận khối lượng công tác cho viên chức và người lao động tham gia thực hiện các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng;

- Phối hợp với phòng Tổ chức - Hành chính và các khoa giáo viên đánh giá, xếp loại nhà giáo hàng năm;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu phân công.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Ths Đào hùng - Trưởng phòng

 
 

Thông báo

BẬC ĐÀO TẠO

Đơn vị trực thuộc

LIÊN KẾT

Hỗ trợ

Tư vấn tuyển sinh 1
Tư vấn tuyển sinh 2
02923.661804 

0907.084566
Zalo: 0907084566  Facebook: 0907084566  -  

Hiển thị Album Video