PHÒNG ĐÀO TẠO

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng

Tham mưu, giúp và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công việc về mở ngành, nghề đào tạo; xây dựng và tổ chức triển khai mục tiêu, nội dung chương trình, kế hoạch đào tạo; biên soạn giáo trình; công tác thư viện.

2. Nhiệm vụ

  - Tham mưu xây dựng kế hoạch đào tạo, kế hoạch giảng dạy, kế hoạch thi, xét tốt nghiệp, kế hoạch khai giảng, bế giảng hàng năm của Trường;

- Nghiên cứu, đề xuất phương hướng phát triển quy mô, ngành nghề và phương thức đào tạo;

- Tham mưu về công tác liên kết đào tạo; phối hợp với Phòng Tài chính - Kế toán quản lý, đôn đốc thực hiện các hợp đồng liên kết đào tạo.

- Tham mưu xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung, dự thảo các văn bản, quy định về công tác đào tạo. Quản lý các hợp đồng đào tạo, hợp đồng thuê cơ sở vật chất phục vụ đào tạo.

- Tổ chức, kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác đào tạo, theo chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt;

- Quản lý kết quả học tập của người học; in, trình ký, quản lý và thực hiện thủ tục cấp phát bằng tốt nghiệp; lưu trữ hồ sơ đào tạo theo quy định;

- Tham mưu xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhà giáo;

- Tổng hợp, đề xuất, tổ chức, quản lý việc biên soạn và thẩm định giáo trình, tài liệu môn học;

- Tổng hợp, đề xuất việc mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo; kiểm tra, xác nhận nhu cầu mua sắm vật tư, nhiên liệu, dụng cụ phục vụ đào tạo.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức huấn luyện cho HSSV tham gia hội thi tay nghề các cấp; kế hoạch nhà giáo tham gia hội thi thiết bị dạy học tự làm;

- Lưu trữ và quảng bá các tài liệu do Trường xuất bản, các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, khóa luận, luận văn, báo cáo thực tập tốt nghiệp. Xây dựng hệ thống tra cứu thích hợp và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác Thư viện;

- Quản lý phần mềm quản lý đào tạo;

- Thống kê, báo cáo các mặt công tác liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng;

- Xác nhận khối lượng công tác cho viên chức và người lao động tham gia thực hiện các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng;

- Phối hợp với phòng Tổ chức - Hành chính và các khoa giáo viên đánh giá, xếp loại nhà giáo hàng năm;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu phân công.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Ths. Nguyễn Ngọc Thái - Trưởng phòng 

2. Ths. Hồ Văn Chương - Phó Trưởng phòng

3. Ths. Huỳnh Hạnh Ngôn - Cán bộ

4. Ths. Lê Thị Hồng Phương - Cán bộ

5. CN. Nguyễn Thị Bạch Lan - Cán bộ

6. KS. Nguyễn Thành Trung - Cán bộ

 

Thông báo

BẬC ĐÀO TẠO

LIÊN KẾT

Đơn vị trực thuộc

Hỗ trợ

Tư vấn tuyển sinh 1
Tư vấn tuyển sinh 2
02923.661804 

0907.084566
Zalo: 0907084566  Facebook: 0907084566  -  

Hiển thị Album Video