Chất lượng đào tạo

Kiểm Định Chất Lượng
[ Cập nhật vào ngày (21/12/2011) ]


         Căn cứ quyết định số 66/2007/QĐ – BGDĐT ngày 01/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng.
   

         Thực hiện quyết định số 76/2007/QĐ-BGDĐT ngày 14/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiêp.

          Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ đã thực hiện tự đánh giá chất lượng Trường, với tinh thần làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm của các thành viên trong Hội đồng, Ban thư ký và các nhóm công tác chuyên trách...


MỤC LỤC

 
A. GIỚI THIỆU CHUNG                                                                                                                                 Trang
I. Thông tin chung của nhà trường……………………..……….………….......................................….……2
II. Giới thiệu khái quát về trường……………………………..………..…….........................................……. 2
III. Cán bộ, giảng viên, nhân viên của trường……………...………..…………......................................….6
IV. Người học..................................................................................................................................................10
V. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.................................................................................14
VI. Cơ sở vật chất, thư viện, tài chính...........................................................................................................19
VII. Tóm tắt một số chỉ số quan trọng............................................................................................................20
B. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA TRƯỜNG
 I. Đặt vấn đề.................................................................................................................................................... 23
II. Tổng quan chung........................................................................................................................................ 24
III. Tự đánh giá ................................................................................................................................................ 37
TIÊU CHUẨN 1: Sứ mạng và mục tiêu của trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ..........37
TIÊU CHUẨN 2: Tổ chức và quản lý…………………………….................................................................... 42
TIÊU CHUẨN 3:  Chương trình giáo dục…………………............................................................................. 51
TIÊU CHUẨN 4: Hoạt động đào tạo……………………………...................................................................... 61
TIÊU CHUẨN 5: Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên …....................................................... 74
TIÊU CHUẨN 6: Người học………………………………………………..........................................……......... 85
TIÊU CHUẨN 7:  Nghiên cứu khoa học; ứng dụng, phát triển và
chuyển giao công nghệ………………............................................................................................................. 92
TIÊU CHUẨN 8: Thư viện, trang thiết bị học tập và cơ sở vật chất khác.................................................. 105
TIÊU CHUẨN 9: Tài chính và quản lý tài chính …………...........................................................................  118
TIÊU CHUẨN 10: Quan hệ giữa nhà trường và xã hội............................................................................... 123
KẾT LUẬN:........................................................................................................................................................ 127
PHỤ LỤC
1. Quyết định về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng đào tạo
2. Quyết định v/v thành lập Ban thư ký và các nhóm công tác chuyên trách
4. Tổng hợp các minh chứng
5. Các bảng biểu về kế hoạch đào tạo dự kiến 2011-2015
 
CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG BÁO CÁO
 
ANTT: An ninh trật tự
BCH: Ban chấp hành
BGH: Ban giám hiệu
Bộ GD&ĐT: Bộ Giáo dục và Đào tạo
CBQL: Cán bộ quản lý
CBVC: Cán bộ viên chức
CĐCĐ: Cao đẳng Cơ điện
CĐN: Cao đẳng nghề
CGCN: Chuyển giao công nghệ
CLPTT: Chiến lược phát triển trường
CSVC: Cơ sở vật chất
CTĐT: Chương trình đào tạo
CTGD: Chương trình giáo dục
CTK: Chương trình khung
ĐBSCL: Đồng bằng sông Cửu Long
DN: Doanh nghiệp
Đoàn TNCS: Đoàn thanh niên cộng sản
GV: Giảng viên, giáo viên
HSSV: Học sinh sinh viên
KĐCL: Kiểm định chất lượng
KTX: Ký túc xá
LKĐT: Liên kết đào tạo
MTCL: Mục tiêu chất lượng
NCKH: Nghiên cứu khoa học
NCUD: Nghiên cứu ứng dụng
PTCT: Phát triển chương trình
QCCTNB: Quy chế chi tiêu nội bộ
QHDN: Quan hệ doanh nghiệp
QLCL: Quản lý chất lượng
QT-ĐS: Quản trị - Đời sống
TCCN: Trung cấp chuyên nghiệp
TCN: Trung cấp nghề
TDTT: Thể dục thể thao
TLTK: Tài liệu tham khảo
UBND: Ủy ban nhân dân
XHCN: Xã hội chủ nghĩa
 
 
Ban biên tập

  In bài viếtThông báo

BẬC ĐÀO TẠO

Đơn vị trực thuộc

LIÊN KẾT

Hỗ trợ

Tư vấn tuyển sinh 1
Tư vấn tuyển sinh 2
02923.661804 

0907.084566
Zalo: 0907084566  Facebook: 0907084566  -  

Video